Przetwarzanie danych osobowych w procesach rekrutacji

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów aplikujących do Alektum Sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Alektum Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-264), ul. Kilińskiego 30 (dalej Alektum).

Cele i podstawy przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Przeprowadzenie procesu rekrutacji:
  a. na podstawie art. 22¹ kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO);
  b. na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile zgoda została udzielona), tj. danych osobowych innych niż wskazane w art. art. 22¹ kodeksu pracy, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Wyrażona zgoda jest udzielana z poszanowaniem swobody jej udzielenia.
  W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Przeprowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych:
  a. na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile zgoda została udzielona) (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Wyrażona zgoda jest udzielana z poszanowaniem swobody jej udzielenia. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana
  w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  Odbiorcy danych
  Alektum będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Alektum. Ponadto Alektum będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22¹ kodeksu pracy jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Jak długo będziemy przechowywali Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji nie dłużej niż 6 miesięcy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 12 miesięcy lub do czasu odwołania powyższej zgody.

Jakie ma Pani/Pan prawa?
Przysługuje Pani/Panu prawo:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

W przypadku podejrzenia bądź stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( UODO, ul. Stawki 2, Warszawa)

Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
Inspektor Ochrony Danych: Szymon Mazur
Adres E-mail: rodo@alektumgroup.pl
Alektum Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 30, Wrocław (50-264).