Przetwarzanie danych osobowych przy rekrutacji

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (inaczej RODO).

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o dane umożliwiające przeprowadzenie procesu rekrutacji.
W związku z tym, przetwarzamy następujące rodzaje danych: imię, nazwisko, data urodzenia, dane teleadresowe, dane dotyczące edukacji i historii zatrudnienia oraz inne dane, które otrzymamy od Ciebie o ile ich przetwarzanie będzie prawnie dopuszczalne i celowe.

Na tej stronie możesz dowiedzieć się o tym, jak je przetwarzamy, jak długo są przechowywane, w jaki sposób są one chronione, jakie masz prawa oraz jak postępować, jeśli nie jesteś zadowolony z naszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Administrator Twoich danych.

Administratorem Twoich danych jest Alektum Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (50-265), przy placu Bema 2.

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych osób aplikujących na oferowane stanowiska.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z prowadzeniem rekrutacji oraz zatrudnieniem wybranych kandydatów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie wyrażona w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, do celów przeprowadzenia rekrutacji,
 • przepis prawa a konkretnie art. 6 ust. 1 lit c) RODO i art. 22(1) § 1 Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, do celów przeprowadzenia rekrutacji oraz zawarcia ewentualnej umowy,
 • prawnie uzasadniony interes Administratora wynikający z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, realizowany w celu ewaluacji umiejętności i cech pożądanych u kandydata na dane stanowisko.

Komu możemy udostępnić Twoje dane?

W zależności od celu przetwarzania, Twoje dane, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora zgodnie z zawartą umową tj.:

 • firmom świadczącym usługi wspomagające rekrutację,
 • dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych,
 • dostawcom usług: administracyjnych, analitycznych, przechowywania danych, archiwizujących/niszczących dokumenty, druku korespondencji, komunikacyjnych, usług pocztowych.

Przekazywanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Twoje dane nie będą przekazywane do podmiotów spoza EOG.

Jak długo przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 12 miesięcy lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie są wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

Masz kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. To są Twoje prawa.

W zakresie Twoich danych, przetwarzanych przez Alektum, masz szereg praw i możesz je egzekwować kontaktując się z nami za pośrednictwem: poczty tradycyjnej (Alektum Sp. z o.o.,  pl. Bema 2, 50-265 Wrocław), poczty elektronicznej (rodo@alektumgroup.pl) . Prawa które Ci przysługują:

 • masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, które są przez nas przetwarzane oraz uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),
 • masz prawo żądać poprawienia a także uzupełnienia nieaktualnych danych (art. 16 RODO),
 • masz prawo żądać usunięcia danych, które są niepoprawne lub nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane (art. 17 RODO),
 • masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych w określonych warunkach (art. 18 RODO),
 • masz prawo do przeniesienia danych, jeżeli Administrator przetwarza dane na podstawie wyrażonej zgody lub na podstawie umowy (art. 20 RODO),
 • masz prawo sprzeciwić się wykorzystaniu przez nas Twoich danych osobowych (art. 21 RODO).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (inaczej IOD), wyznaczonym przez Alektum Sp. z o.o. jest Szymon Mazur. Kontakt z IOD, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możliwy jest za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

 • poprzez pocztę tradycyjną kierowaną na adres: Alektum Sp. z o.o.,  pl. Bema 2, 50-265 Wrocław
 • poprzez pocztę elektroniczną kierowaną na adres: rodo@alektumgroup.pl

Czy jesteś niezadowolony z przetwarzania danych osobowych?

Jeśli tak, zachęcamy do skontaktowania się z naszym IOD, który dołoży starań w celu sprawnego rozpatrzenia Twojej sprawy.

Jeżeli pomimo tego uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającego siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawie.